Zasady i warunki Triaba Polska

Niniejsza strona internetowa ( "Strona") jest prowadzony przez Triaba.com AS, Norwegia ("Triaba"). Panel ("Panel") odnosi się do panelu Triba dorosłych konsumentów w Internecie.

Warunki członkostwa w panelu, udziału w ankiecie i korzystania z usług.

Informacje na temat prywatności uczestników Triaba Research. Triaba Polska zbiera Dane Osobowe wyłącznie w celu prowadzenia badań rynkowych.

 

Zasady i warunki
Osoby fizyczne mogą korzystać z tej strony wyłącznie na podstawie Warunków znaleźć tutaj dla swoich celów osobistych i niekomercyjnych. Każde inne jest zabronione. Członkostwo w zespole jest zawsze bezpłatny. Udział w ankietach jest zawsze dobrowolne a jest możliwy w dowolnym momencie bez opłat i zobowiązań.
Polityka prywatności. Triaba dba o bezpieczeństwo prywatności o wszystkich swoich klientów. Więcej informacji na temat, w jaki sposób wykorzystujemy informacje zebrane od Ciebie, prosimy przejrzeć naszą "Polityka prywatności".

Kto może zostać członkiem. Triaba Panel jest otwarty dla osób w wieku od 15 lat i zamieszkujących w USA, Kanadzie, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, RPA, Indii, Litwy, Irlandia, Meksyk, Japonii i Australii. Członkostwo jest przypisywane do konkretnego adresem e-mail. Dana osoba nie może być zarejestrowana wiele razy (na przykład na mocy wielu tożsamości) w Triaba Panelu.

Członkostwo w Panelu. Podczas gdy niektóre treści serwisu są dostępna dla anonimowych użytkowników, inne usługi i treści mogą być ograniczone tylko do członków Panelu. Aby stać się członkiem Panelu, osoba musi dostarczyć prawdziwych informacji przy rejestracji w Panelu i nie może używać pseudonimów w celu zamaskowania swojej prawdziwej tożsamości. Jeśli udostępne informacje podczas rejestracji okaże się nieprawdziwe, niedokładne, nie kompletne, Triaba i / lub jeden z jego agentów ma mają prawo do rozwiązania członkostwa i odmowy dostępu do korzystania z Serwisu, a także może wszystkie zakumulowane nagrody staną się nieważne.

Prowadzenie członkostwa w Panelu. W celu uzyskania dostępu każdy badany podczas rejestracji jest zobowiązani do utworzenia nazwy użytkownika. Hasło zostanie wysłane e-mailem.

 

Częstotliwość badań i uczestnictwo członków Panelu. W ustawieniach profilu możliwe jest ustawienie maksymalnej liczby ankiet, które można wypełnić w ciągu miesiąca. Po ukończeniu danego badania, członek Panelu może doświadczyć przerwy pary dni przed kolejnym zaproszeniem do ankieta. Zaproszenia do ankiet z reguły odbywają się często chodź czasem z powodu różnych czynników, dany członek panelu nie może otrzymać tak wiele zaproszeń do udziału w badaniach, ile by chciał. Należy pamiętać, że Triaba i CINT / OpinionHUB nie są w żaden sposób zobowiązani do przedstawienia konkretnej lub minimalnej liczby zaproszeń do badań.

Tak długo, jak członkowie panelu zachowują swoje konta w dobrej kondycji (tj. informacje profilowe są aktualizowane i wy[ełniana jest określona liczba ankiet, itp.) to zarobione pieniądze pozostaną na koncie.
Nieautoryzowane zastosowanie. Nie może korzystać z żadnych urządzeń technologicznych, takich jak wirusy i innych technik eksploracji danych i w inny sposób powielać lub rozpowszechnianie treści dostępne na stronie. Nie jest dozwolone manipulowanie wynikami, badaniami lub prowadzenie działalności wykorzystując członkostwo w panelu. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, aby ingerować w Serwisie lub przeciążać witrynę co może doprowadzić do zawieszenia serwisu. Nie możesz wysyłać wiadomości SPAM, w tym promocji i / lub reklamy produktów lub usług. Materiały dostępne na stronie nie mogą być wykorzystywane do innych stron internetowych lub zmiany wyglądu witryny. Triaba będzie w pełni współpracować z organami ścigania do ujawnienia tożsamości osoby umieszczającej tego typu informacje lub materiały.

Brak aktywności i przedawnienie konta. Członkowie Triaba Panelu zgadzają się aktualizować wszystkie zmian danych osobowych, w tym między innymi imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz dane demograficzne w sekcji profilu w informacjach profilowych.
Brak aktywności i wypowiedzenie członkostwa przez Triaba. Jeżeli członek Triby nie uczestniczy w żadnych badaniach przez dłuższy czas wówczas Triaba może zdecydować o wypowiedzenia członkostwa bez uprzedzenia. Inne podstawy do wypowiedzenia umowy obejmują nieodpowiednie lub niezgodne z prawdą odpowiedzi ankietowe lub nie dostarczenie adresu e-mail. Ponadto Triaba może, według własnego uznania, rozważyć wszelkie inne powody będące podstawą do wypowiedzenia członkostwa. Kiedy członkostwo zostanie wypowiedziane wówczas zaproszenia do kolejnych badań nie będą dalej wysyłane i przestaną być wysłane zaproszenia do udziału w badaniach. Jeżeli nie otrzymasz zaproszenia do ankiet oznaczać to będzie, że członkostwo w Panelu zostało zakończone i w celu skontaktowania się z Triaba trzeba będzie użyć informacji kontaktowych na w zakładce "Kontakt". W przypadku, kiedy wypowiedzenie wynika z braku aktywności na koncie, wówczas o wszystkie zakumulowane nagrody można ubiegać się przez okres 90 od daty rozwiązania umowy. Po tym okresie, możliwości ubiegania się o nagrody wygasa. Jako jeden z warunków członkostwa, zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Triaba i jej spółek wynikających z wypowiedzenia członkostwa.

Komunikacja pomiędzy Panelist a Triaba. Zostając członkiem Panelu, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości zapraszające osoby do udziału w badaniach, które z dużym prawdopodobieństwem można dopasować na podstawie doświadczenia podczas panelu rejestracji. Udział we wszystkich badaniach jest zawsze dobrowolne. Od czasu do czasu, biuletyny e-mailowe dotyczące odpowiedniego panelu lub firmowych wiadomości mogą być wysyłane do informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z nami poprzez linki e-mail znajdują się na odpowiednim miejscu. Każdy otrzymany e-mail jest czytany przez Nas a odpowiedz jest udzielana w maksymalnie 2-3 dni robocze.

Rezygnacja z członkostwa. Jeśli zdecydujesz możesz usunąć swoje członkostwo w Panelu w każdej chwili bez opłaty i konsekwencji. Aby to zrobić należy nacisnąć link "unregister". Proszę zanotować, że wszystkie zebrane punkty nie mogą zostać przeniesione i wypłata należności niemożliwa.

 

Własność intelektualna.  Wszystkie strony wraz z ich zawartość i powiązanymi badaniami włączając w to tekst, grafikę, audio, video, zdjęcia, loga i inne materiały są własnością Triby i ich klientów biznesowych. Nie jest możliwe modyfikowanie, kopiowanie, tworzenie, ponowne publikowanie, dodawanie żadnej zawartości dostępnej na stronie bez pisemnej zgody Triby.

 

 

 

 

Zrzeczenie się.  Strona wraz z całą jej zawartością są ogólnie dostępne.

W dopuszczalnym przez prawo zakresie, Triaba nie udziela żadnych gwarancji do treści umieszczonych na stronie internetowej. Dodatkowo Triaba nie gwarantuje, iż materiały lub treści zawarte w Serwisie będą wolne od błędów i szkodliwych elementów między innymi takich jak wirusy i szkodliwe oprogramowania. W żadnym wypadku Triaba nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, utratę danych. Niezależnie od tego, stron zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Będzie to obejmowało wszystkie aspekty dotyczące Panelu, w tym, ale nie ograniczając się do szczegółowych informacji na temat progu wykupu i wartości nagród pieniężnych oraz warunków płatności. Ponadto, te warunki mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dołożymy wszelkich starań, aby zmiany były zawczasu zamieszczenie na stronie. Wszyscy których dotyczą nowe postanowienia są zobowiązani do regularnego sprawdzania zawartości stron internetowych do monitorowania zmian.

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i bronić Triaba, jej pracowników, dyrektorów, urzędników, agentów i przedstawicieli oraz przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, ich żądaniami, zobowiązaniami, w tym opłaty i koszty obsługi prawnej, wynikające z naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa.

 

Ograniczenie odpowiedzialności. Triaba w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub wartości firmy lub poniesione koszty przez członków witryny i klientów w przypadku nie wywiązania się z umowy. Triaba nie jest odpowiedzialna za roszczenia, działania, szkody pośrednie lub bezpośrednie, które wynikają z udziału w ankietach oferowanych, lub polegania na wykorzystaniu informacji, usług lub towarów dostarczonych za pośrednictwem Serwisu.

Chyba, że będzie nakazane to przez prawo. Ponad to wszyscy użytkownicy strony potwierdzają, że nie będą umieszczać różnego rodzaju treści reklamowych i reklamować witryn partnerskich.

 

 

Zgodność z prawem. Wszyscy użytkownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z Serwisu.

Powiadomienie. Z wyjątkiem jak nie zaznaczono inaczej, wszelkie zawiadomienia przesyłane są pocztą elektroniczną na odpowiedni adres e-mail w zakładce Support tab (w Triaba) lub na adres e-mail użytkownika podany w informacjach profilowych, lub inny określony adres. Uwagi powinny być zgłoszone w przeciągu 24 godziny poprzez wysłanie wiadomości e-mail, chyba że adres e-mail jest nieprawidłowy. Alternatywnie, użytkownik może powiadomić listem poleconym wcześniej zapłaconym na adres podany podczas procesu rejestracji. W takim przypadku, zawiadomienie uważa się 3 dni od daty wysyłki.

Arbitraż. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez wiążący arbitraż zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami arbitrażu handlowego. Wszelkie takie spory lub roszczenia będą rozstrzygane indywidualnie, a skonsolidowane w arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Oslo, w Norwegii oraz wyrok w sprawie wyroku sądu polubownego może zostać użyty przez sąd o innej jurysdykcji. Każda osoba może ubiegać się o wstępne zadośćuczynienie w sądzie w Oslo do czasu zakończenia postępowania arbitrażowego.

Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków regulaminu jest uznana za nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, postanowienie takie jest bezskuteczne, i nie ma wpływu na pozostałe części niniejszego Regulaminu.

Ogólne. Powyższy Regulamin podlega pod każdym względem przepisom prawa Norweskiego, nie daje możliwości zastosowania go w przypadku konfliktu z przepisami ustanowionymi przez inne Państwa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie nieważne, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane. Nagłówki są używane tylko do celów referencyjnych, interpretacji lub opisu sekcji. Nasze niepowodzenie w odniesieniu do naruszenia podanych przepisów przez Ciebie lub innych nie umożliwia nas do odstąpienia do działań prawnych w odniesieniu do podobnych naruszeń. Przedstawiony dokument określa całość porozumienia zawartego między nami w odniesieniu do przedmiotu Umowy.

 

Pytania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych Warunków, prosimy o kontakt na adres: Triaba Panelu, c / o Frode Lorentzen Lyngveien 2b, 1433 AS, Norwegia lub

e-mail: frode(at)triaba.com